Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
24 meseci99 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Kursna lista

17.12.2017.

kupovni srednji prodajni

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Vrsta kredita

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
24 meseci99 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
50.000,00 RSD1.200.000,00 RSD
minmax
6 meseci84 meseci
Mesecna Rata*

5,562

RSD

minmax
5.000,00 EUR50.000,00 EUR
minmax
60 meseci240 meseci
Mesecna Rata*

5,562

EUR

Napomena: Obračun je informativnog karaktera

Kursna lista

17.12.2017.

kupovni srednji prodajni

Kredit sa garancijom GF AP Vojvodine za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa i prateće opreme za silose

Namena kredita je: nabavka mašina i opreme, proizvodnja mašina i opreme za sopstvene potrebe; kupovina, adaptacija ili izgradnja objekata za sopstvene potrebe; priprema zemljišta za izgradnju i dr., refinansiranje postojećih dugoročnih kredita.

 

DUGOROČNI POLJOPRIVREDNI KREDITI SA GARANCIJOM GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU SILOSA KAO I NABAVKU PRATEĆE OPREME ZA SILOSE
Iznos kredita

Od 5.000 EUR do 150.000 EUR.

Minimalno potrebni uslovi

KORISNICI KREDITA :
Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i mikro i mala privredna društva i preduzetnicikoji mora da ispunjavaju minimalne uslove:

  • poslovno sedište na teritoriji AP Vojvodina
  • poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja
  • da podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih lica koji posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se prema pozitivnim zakonskim propisima smatra povezanim pravnim licem
  • imaju otvoren račun u AIK BANCI
  • nemaju blokade računa duže od 30 dana u poslenjih 12 meseci
  • imaju urednu kreditnu istoriju u izmirivanju obaveza prema bankama (ne više od 60 dana aktivne ili istorijske docnje prema izveštaju kreditnog biroa)

Uz Zahtev za kredit korisnik podnosi predračune / račune za namensko praćenje kredita (naknadno se dostavlja u slučaju odobravanja kreditnog okvira).

Potrebni uslovi od strane Garancijskog Fonda AP Vojvodina Na osnovu ispunjenosti svih uslova konukursa za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme za silose, Garancijski fond AP Vojvodina izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu banke kojom se pokriva 80% svih potraživanja banke.
Obavezna dokumentacija je garancija Garancijskog fonda AP Vojvodina koja pokriva najmanje 80% potraživanja Banke
Namena

Za izgradnju, rekonstrukvciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme za silose.

Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Učešče/depozit opciono 
Rok otplate Rok otplate do 7 godina (uz mogućnost grejs perioda do 24 meseca a koji je uključen u period korišćenja kredita)
Modeli otplate: mesečni, tromesečni, šestomesečni, godišnji anuiteti
Grejs period Grejs period do 24 meseca (u koji je uključen period raspoložovosti od 12 meseci za realizaciju odobrenog kredita). Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima u skladu sa modelom otplate kredita
Instrumenti obezbeđenja

Vrsta sredstava obezbeđenja i mogućnost za njihovu zamenu tokom perioda otplate kredita, kao i troškovi koje Korisnik može imati po ovim osnovama.
OBEZBEĐENJE KREDITA: 

  • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80% potraživanja AIK Banke
  • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima,
  • Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to: na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije), u srazmeri koja odgovara odnosu izdate garancije za odobreni kredit.

POSEBNE NAPOMENE U VEZI OBEZBEDJENJA: 
Korisnik je saglasan da Banka dostavi Garancijskom fondu jedan primerak Ugovora o kreditu sa anuitetnim planom. Korisnik snosi sve troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja. Zamena sredstava obezbeđenja vrši se po Odluci kreditnog odbora koji je doneo Odluku o odobrenju plasmana, na pisani zahtev Korisnika, bez naknade troškova za obradu tog zahteva. Kreditni odbor sagledava prilikom odlučivanja: visinu preostalog duga, kreditnu sposobnost Korisnika a naročito kreditnu istoriju, kvalitet ponuđenih novih sredstava obezbeđenja, i dr.relevantne činjenice od značaja za odlučivanje. Kreditni odbor može odobriti ili odbiti zahtev za zamenu sredstava obezbeđenja.
Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

Online Chat