Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Investicioni krediti

Odobravaju se sa namenom finansiranja izgradnje/adaptacije/rekonstrukcije, ekonomskih objekata; infrastrukturnih radova na gazdinstvu; formiranja/proširenja osnovnog stada, reproduktivnog stočnog fonda; podizanja višegodišnjih zasada;  sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu; staklenica, plastenika, hladnjača, sušnica, skladišnih kapaciteta i prateće opreme;  opreme za doradu i preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda; kupovine polovne mehanizacije i opreme; kupovine poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata; refinansiranja postojećih kredita.

 

DUGOROČNI INVESTICIONI KREDIT ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana) 
Namena

Namena kredita je:

 • kupovina poljoprivrednog zemljišta;
 • refinansiranje postojećeg kredita za ove namene.

Kredit se odobrava na osnovu:

 • predračuna od pravnog lica (da nije stariji od 30 dana);
 • kupoprodajnog ugovora (overen u sudu, ne stariji od 30 dana);
 potvrde o iznosu duga po kreditu koji se refinansira i ugovora o kreditu koji je Banci  dostavljen na uvid
Iznos kredita ood 10.001 do 300.000 EUR
Učešće/depozit

opciono

Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Isplata kredita Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa predračuna/kupoprodajnog ugovora na račun prodavca. U slučaju refinansiranja, isplata se vrši na račun banke poverioca, a na osnovu instrukcija sa potvrde o iznosu ostatka duga po kreditu koji se refinansira.
Rok otplate

12 do 120 meseci

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima ili iregularan način otplate. Godišnji anuiteti mogući su samo za kredite do maksimalne ročnosti 36 meseci.
Grejs period Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.
Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica 
 • Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica
 • Jemstvo pravnog ili fizičkog lica
 • Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci. Prioritet ima poljoprivredno zemljište, ono koje je predmet kupovine, ili neko drugo odgovarajućeg kvaliteta. 
 • Hipoteka na zemljištu 1:1.3 minimalno (zemljište je prioritetno kod zalaganja nepokretnosti)
 • Hipoteka na nepokretnosti 1:1.3 minimalno i polisa osiguranja nepokretnosti, pogotovo stambenih, od osnovnih rizika nastupanja štete (požar, poplava, udar groma) sa vinkulacijom na Banku kod relevantnog osiguravajućeg društva. Za ovu vrstu osiguranja je potrebno da klijent odnese kopiju procene nepokretnosti u izabranu osiguravajuću kuću i da navede da se za osnovicu koristi građevinska vrednost objekta koji se osigurava.
 • Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge
 • Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

KREDIT ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu zemljišta, Garancijskog fonda AP Vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu banke kojom se pokriva 80% svih potraživanja Banke.
 • Manje od 100 ha poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu
 • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena Namena kredita je kupovina poljoprivrednog zemljišta. Kredit se odobrava na osnovu:
 * Predugovor ili overen Ugovor o kupoprodaji konkretnog zemljišta, pri čemu je puštanje sredstava uslovljeno overenim Ugovorom o kupoprodaji. Korisnik može podneti zahtev za kredit i ako nije zaključio predugovor odnosno ugovor, ali namerava da kupi zemljište, pri čemu se kod odobrenja kredita stavlja hipoteka nad drugim zemljištem, a po dostavi overenog Ugovora o kupoprodaji naknadno izabranog zemljišta, kredit se pušta u tečaj.
Iznos kredita od 5.000 do 100.000 EUR
Učešće/depozit opciono
Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Isplata kredita Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa kupoprodajnog ugovora na račun prodavca. Kredit za koji je Banka donela odluku o odobrenju uz Garanciju Grancijskog fonda APV, može se realizovati - pustiti u tečaj u roku od godinu dana od dana Odluke o odobrenju.
Rok otplate

Dugoročni od 13 do 120 meseci.

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.
Grejs period Grejs period do 12 meseci (u koji je uključen period raspoložovosti za realizaciju odobreno kredita). Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i pripisuje glavnici, a po isteku grejs perioda vrši se otplata ukupnog duga i pripadajuće kamate u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.
Instrumenti obezbeđenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80%potraživanja AIK Banke, 
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i
 • Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita, 20% u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

KREDIT ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, OPREME, PROŠIRENJE MATIČNOG STADA ILI PODIZANJA DUGOGODIŠNJEG ZASADA VOĆA I VINOGRADA U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, Garancijskog fonda AP Vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu Banke
 • Otvoren namenski tekući račun u AIK Banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
 • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena Namena kredita je kupovina nove poljoprivredne mehanizacije i opreme (u skladu sa spiskom opreme koja može biti predmet kreditiranja po Konkursu), matičnog stada i podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda (sadnice i prateća oprema).Kredit se odobrava na osnovu: Overen predračuna/profakture dilera.
Iznos kredita
 • za finansiranje poljoprivredne mehanizacije i opreme od 3.000 do 150.000 EUR
 • za finansiranje proširenja matičnog stada do 50.000 EUR
 • za finansiranje podizanja dugogodišnjih zasada voća i vinograda do 30.000 EUR
Kredit se odobrava do iznosa garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine
Učešće/depozit opciono
Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Isplata kredita Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa profakture na račun prodavca. Kredit za koji je Banka donela odluku o odobrenju uz Garanciju Grancijskog fonda APV, može se realizovati - pustiti u tečaj u roku od godinu dana od dana Odluke o odobrenju.
Rok otplate

do 120 meseci

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši otplata u jednakim polugodišnjim anuitetima i to svakog 01.09. i 01.03.u godini.Dospeće prvog anuiteta:Za kredite puštene u tečaj u periodu od 01.01. do 30.06. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.09. u tekućoj godini.Za kredite pštene u tečaj od 01.07. do 31.12. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.03.naredne godine.
Grejs period * kod kredita za proširenje matičnog stada do 12 meseci (uključen u rok otplate)* kod kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda do 24 meseca (uključen u rok otplate)Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje, a po isteku grejs perioda vrši se otplata ukupnog duga i pripadajuće kamate u polugodišnjim anuitetima.
Instrumenti obezbeđenja
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i menična ovlašćenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 100% potraživanja AIK Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

KREDIT ZA FINANSIRANJE ENERGETSKI EFIKASNE OPREME I OPREME NEOPHODNE ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE SA GARANCIJOM GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE
Minimalno potrebni uslovi
 • Privredno društvo (mikro, malo ili srednje) ili preduzetnik, sa poslovnim sedištem na teritoriji AP Vojvodina, koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije;
 • Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodina ;
 • Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja ;
 • Ukupan godišnji prihod preduzeća ili preduzetnika do 1 milion EUR 
 • Posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, a zahtev podnosi samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim pravnim propisima, smatra povezanim pravnim licem ;
 • Nema dospelih, a ne izmirenih obaveza prema Banci i Fondu ;
 • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena

Namena kredita je kupovina energetski efiksne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.Kredit se odobrava na osnovu predračun ili profakture o namenskom korišćenju sredstava, a u skladu sa pravilima Konkursa

Iznos kredita od 5.000 do 250.000 EUR
Učešče/depozit opciono, do maksimalno 20% od iznosa kredita
Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate do 60 meseci
Način otplate kredita Otplata kredita se vrši u mesečnim anuitetima.
Grejs period Grejs period do 12 meseci (koji je uključen u ukupni period otplate kredita).
Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje u toku grejs perioda.
Instrumenti obezbeđenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80% potraživanja AIK Banke (glavni dug uvećan za ugovorenu kamatu i u slučaju docnje zateznu kamatu na iznos duga od dana dospelosti do dana izmirenja obaveze po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, i
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima
 • sudužništvo povezanih lica,
 • Hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije), ili
 • Hipoteka I reda na stambeno poslovnom objektu bez tereta, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, u odnosu minimalno 1:1,5 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), u srazmeri od 20% u korist Banke (glavni dug), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

KREDITI ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU SILOSA, I NABAVKU PRATEĆE OPREME ZA SILOSE U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Iznos kredita

Od 5.000 EUR do 150.000 EUR.

Minimalno potrebni uslovi
 • KORISNICI KREDITA

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu zemljišta, garancijskog fonda ap vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu banke.

 • U poslednjih 12 meseci maksimum 30 dana blokade tekućeg računa ukupno
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena

Za izgradnju, rekonstrukvciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme za silose.

Valuta RSD sa valutnom klauzulom
Učešče/depozit opciono 
Rok otplate Dugoročni od 13 do 84 meseca (sa uključenim grejsom do maks. 24 meseca i periodom raspoloživosti odobrenog kredita do maks. 12 meseci).
Grejs period Mogućnost grejs perioda do 24 meseca, u koji je uključen i period raspoloživosti kredita od 12 meseci za realizaciju odobrenog kredita, a koji je uključen u period korišćenja kredita.
Instrumenti obezbeđenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80%potraživanja AIK Banke, i
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i
 • Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita, 20% u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

INVESTICIONI KREDIT ZA OSNOVNA SREDSTVA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
 • Otvoren paket račun kod AIK Banke ad Beograd
Namena

Namena kredita može biti:

 • kupovina nove pogonske i priključne mehanizacije, sistema za navodnjavanje, staklenika, plastenika i ostale opreme;
 • kupovina polovne mehanizacije i opreme;
 • infrastrukturni radovi na gazdinstvu;
 • formiranje/proširenje osnovnog stada, reproduktivni stočni fond;
 • podizanje višegodišnjih zasada;
 • podizanje protivgradne mreže i ostalih sistema i opreme na višegodišnjim zasadima;
 • kupovina poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata;
 • refinansiranje postojećih kredita u drugim bankama;
Iznos kredita

Od 5.000 EUR (RSD protivvrednost po sr.kursu NBS) do maksimuma kreditnog potencijala korisnika

Učešće/depozit Opciono
Valuta
 • RSD
 • RSD indeksiran u EUR
Isplata kredita
 • kod RSD indeksiran u EUR isplata kredita po srednjem kursu NBS na dan isplate

Kredit se isplaćuje jednokratno prenosom na namenski platni račun poljoprivrednika u AIK Banci ad Beograd ili po profakturi / predračunu / kupoprodajnom ugovoru / potvri o ostatku duga kod refinansiranja

Rok otplate

Od 13 do 60 meseci

Način otplate kredita
 • Otplata RSD indeksiranih kredita u EUR se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate.

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim , godišnjim anuitetima / ratama ili iregularan način otplate.

Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica
 • Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica
 • Jemstvo pravnog ili fizičkog lica
 • Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci
 • Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge, zaloga na robnom zapisu, zaloga nad domaćim životinjama
 • Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu.

U slucaju zalaganja objekata, pogotovo stambenih, polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika nastupanja štete (pozar, poplava, udar groma) sa vinkulacijom na banku kod relevantnog osiguravajuceg drusta. Za ovu vrstu osiguranja je potrebno da klijent odnese kopiju procene nepokretnosti u izabranu osiguravajucu kucu i da navede da se za osnovicu koristi gradjevinska vrednost objekta koji se osigurava. Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.

 

Online Chat