Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Krediti za poslovanje i obrtna sredstva

Ovi kredit se odobravaju sa rokovima otplate do 36 meseci. Namena kredita do 12 meseci je: finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavka robe ili repromaterijala, finansiranje uvoza ili izvoza,  refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva. Namena kredita od 13 do 36 meseci: finansiranje dugoročnih obrtnih sredstava, refinansiranje postojećih kredita

 
KREDIT ZA POSLOVANJE
Iznos kredita
 • Od 1.000 EUR (RSD protivvrednosti po sr. kursu NBS) do maksimuma kreditnog potencijala klijenta.
Minimalno potrebni uslovi
 • Poslovanje firme duže od godinu dana;
 • U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno
 • Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)
 • Otvoren paket račun kod AIK Banke ad Beograd;
Valuta
 • RSD
 • u RSD sa valutnom klauzulom
 • EUR (u devizama)
Rok otplate

Kratkoročni krediti do 12 meseci.

Trajna obrtna sredstva do 36 meseci.

Način otplate kredita
 • Otplata kredita za kredite sa valutnom klauzulom za preduzetnike se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate, za sva ostala pravna lica se vrši po prodajnom kursu NBS za EUR na dan otplate
 • Ukoliko je kredit isplaćen u valuti (devizama), klijent otplatu kredita i plaćanje kamata vrši u valuti u kojoj je dobio kredit;
 • Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima, jednokratni i iregularni način otplate (po odluci je moguće primeniti i otplatu u ratama);
Grejs period Do 3 meseca za rokove do 12 meseci,
Do 6 meseci za rokove do 36 meseci,
U grejs periodu se plaća kamata.
Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica
 • Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25% i više, preduzeća ili preduzetničke radnje;
 • Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica
 • Jemstvo pravnog ili fizičkog lica
 • Izvršna vansudska hipotekana nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci;
 • Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge;
 • Zaloga na akcijama akcionarskog društva, na udelima društva sa ograničenom odgovornošću;
 • Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu;
 • Ostala obezbeđenja;

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.

 
KREDIT NA BAZI NAMENSKOG DEPOZITA
Iznos kredita

od 1.000 EUR (RSD protivvrednost po sr. kursu NBS)

Minimalno potrebni uslovi

Zvanično registrovana preduzetnička radnja ili pravno lice

Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate Obrtna sredstva do 12 meseci
Osnovna sredstva do 84 meseca
Instrumenti obezbeđenja
 • Obezbeđenje kredita je depozit koji ima usklađenu ročnost i valutu kao i kredit po kome je depozit obezbeđenje. Ovaj depozit mora biti ugovoreno sredstvo obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica
 • Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25% i više, preduzeća i preduzetničke radnje

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima

 
REVOLVING KREDIT
Iznos kredita

Od 5.000 EUR (RSD protivvrednost po sr.kursu NBS) do maksimuma kreditnog potencijala klijenta

Minimalno potrebni uslovi
 • Poslovanje firme duže od godinu dana;
 • U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno;
 • Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana);
 • Otvoren paket račun kod AIK Banke ad Beograd;
Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate Do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja linije u tečaj), sa obavezom izmirenja revolving kredita u celosti prema banci 15 dana pre godišnjeg monitoringa. U slučaju da je procena (monitoring) negativna, kredit dospeva i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom revolving kreditu.
Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica
 • Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25%i više, preduzeća ili preduzetničke radnje;
 • Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica;
 • Jemstvo pravnog ili fizičkog lica;
 • Izvršna vansudska hipotekana nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci;
 • Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge;
 • Zaloga na akcijama akcionarskog društva, na udelima društva sa ograničenom odgovornošću;
 • Vinkulacija polise osiguranja pokretne ili nepokretne imovine uzete kao obezbeđenje po kreditu;
 • Ostala obezbeđenja;

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima

 
KRATKOROČNI KREDIT ZA RATARSKO INDUSTRIJSKE KULTURE
Minimalno potrebni uslovi
 • Poslovanje firme duže od godinu dana;
 • U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;
 • U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno
 • Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)
 • Obavezan uslov: kooperacioni ugovor klijenta sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje sa ugovorenim površinama za proizvodnju ratarsko/industrijske kulture za tekuću sezonu
Namena

Namena kredita je: Kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava

Iznos kredita

minimum 100.000 RSD ili 1.000 EUR , a maksimum do 70% vrednosti ugovorene proizvodnje sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje, a u zavisnosti od procenjene kreditne sposobnosti klijenta po metodologiji Banke

Učešće/depozit opciono
Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Isplata kredita
 • Valutna klauzula u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate za preduzetnike, za ostala pravna lica u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS na dan isplate.
 • Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa predračunom / kupoprodajnim ugovorom , ili na račun klijenta.
Rok otplate

Kredit do 12 meseci

Način otplate kredita
 • Otplata kredita za valutnom klauzulom za preduzetnike se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate, za sva ostala pravna lica se vrši po prodajnom kursu NBS za EUR na dan otplate.
 • Otplata kredita se vrši u mesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima, jednokratno ili irregularan način otplate uz mogućnost primene i otplate u ratama.
Grejs period Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.
Instrumenti obezbeđenja
 • Lična menica nosioca kredita/svih članova društva sa učešćem u vlasništvu od 25% i više;
 • Zaloga na buduća potraživanja, na bazi Ugovora o proizvodnji i otkupu ratarsko / industrijske kulture između proizvođača i prerađivača/organizatora proizvodnje;

Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti):

 • Menice jemca fizičkog lica (vlasnika preduzeća ili preduzetničke radnje);
 • Menice jemca pravnog lica, menice osnivača;
 • Zaloga na pokretnim stvarima/opremi/mehanizaciji u odnosu na 1:1,5 ne starijim od 10 godina;
 • Hipoteka na zemljištu
 • Zaloga na žitarimacam 1:1,25

 

KREDIT ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDI U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi

KORISNIK KREDITA:

 • Privredno društvo (mikro, malo ili srednje), preduzetnik ili zemljoradnička zadruga sa registrovanim sedištem na teritoriji AP Vojvodina, a koje ispunjava uslove konkursa za odobrenje garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine;
 • Poslovni projekat realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
 • Bez dospelih, a ne izmirenih obaveza prema Banci ili Garancijskom fondu AP Vojvodine;
 • Imaju otvoren paket račun u AIK Banci ad Beograd;
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena

Kupovina semenske robe, đubriva, zaštitnih hemijskih sredstava, goriva, stočne hrane i ostalog repromaterijala u poljoprivredi.

Iznos kredita
 • Od EUR 3.000 do 100.000 ili
 • Od RSD 300.000 do 12.000.000

Kredit se odobrava do iznosa garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine

Učešće/depozit Opciono
Valuta
 • RSD indeksiran u EUR; ili
 • RSD
Isplata kredita
 • U dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate za kredite sa valutnom klauzulom

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa profakture ili uz unete kontra naloge sa računa privrednog društva, preduzetničke radnje ili zemljoradničke zadruge uz obaveznu kontrolu namene. Kod revolving opcije moguće puštanje po tranšama uz kontrolu namene.

Rok otplate

Do 36 meseci

Način otplate kredita
 • Otplata kredita za valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima / ratama ili revolving opcija otplate kredita.

Revolving opcija kredita podrazumeva obavezan godišnji monitoring kredita uz ugovorenu otplatu 70% iznosa kredita pre monitoringa.

Grejs period Do 9 meseci u skladu sa proizvodnim ciklusom komitenta
Instrumenti obezbeđenja

Banka, Garancijski fonda AP Vojvodina i klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza. Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima banke.

 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodina koja pokriva 100% potraživanja AIK Banke.

 

Online Chat