Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Krediti za poslovanje i obrtna sredstva

 

Ovi kredit se odobravaju sa rokovima otplate do 36 meseci. Namena kredita do 12 meseci je: finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavka robe ili repromaterijala, finansiranje uvoza ili izvoza,  refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva. Namena kredita od 13 do 36 meseci: finansiranje dugoročnih obrtnih sredstava, refinansiranje postojećih kredita

 

KREDIT ZA POSLOVANJE
Iznos kredita

Od 1.000 EUR do maksimuma kreditnog potencijala klijenta.

Minimalno potrebni uslovi
 • Poslovanje firme duže od godinu dana;
 • U poslovanjem završnom računu iskazana neto dobit;
 • U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno
 • Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana)
Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
 • EUR (u devizama) (za finansiranje uvoza iz inostranstva)
Rok otplate Kratkoročni krediti do 12 meseci.
Trajna obrtna sredstva do 36 meseci.
Način otplate kredita

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim , godišnjim anuitetima,  jednokratni i iregularni način otplate

Grejs period Do 3 meseca za rokove do 12 meseci,
Do 6 meseci za rokove do 36 meseci,
U grejs periodu se plaća kamata.
Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica
 • Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25% i više 
 • Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima

 

KREDIT NA BAZI NAMENSKI OROČENOG DEPOZITA
Iznos kredita

od 1000 EUR

Minimalno potrebni uslovi

Zvanično registrovano preduzeće

Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate Obrtna sredstva do 12 meseci
Osnovna sredstva do 84 meseca
Instrumenti obezbeđenja
 • Obezbeđenje kredita je namenski depozit koji ima usklađenu ročnost i valutu kao i kredit po kome je depozit obezbeđenje. Ovaj depozit mora biti ugovoreno sredstvo obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica
 • Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25% i više 

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima

 

REVOLVING KREDIT
Iznos kredita

Od 5.000 EUR (500.000 RSD) do 500.000 EUR

Minimalno potrebni uslovi
 • Poslovanje firme duže od godinu dana;
 • U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;
 • U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno
 • Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate Do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja linije u tečaj), sa obavezom izmirenja revolving kredita u celosti prema banci 15 dana pre godišnjeg monitoringa. U slučaju da je procena (monitoring) negativna, kredit dospeva i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom revolving kreditu.
Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica
 • Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25% i više 

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima

 

KRATKOROČNI KREDIT ZA RATARSKO INDUSTRIJSKE KULTURE
Minimalno potrebni uslovi
 • Poslovanje firme duže od godinu dana;
 • U poslednjem završnom računu iskazana neto dobit;
 • U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno
 • Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
 • Obavezan uslov: kooperacioni ugovor klijenta sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje sa ugovorenim površinama za proizvodnju ratarsko/industrijske kulture za tekuću sezonu
Namena

Namena kredita je: Kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava

Iznos kredita

Minimum 100.000 RSD ili 1.000 EUR , a maksimum do 70% vrednosti ugovorene proizvodnje sa prerađivačem/organizatorom proizvodnje, a u zavisnosti od procenjene kreditne sposobnosti klijenta po metodologiji Banke

Učešće/depozit opciono
Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Isplata kredita Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa predračuna/kupoprodajnog ugovora na račun prodavca, ili na račun u platnom prometu klijenta.
Rok otplate

Kredit do 12 meseci

Način otplate kredita Otplata kredita se vrši u mesečnim, šestomesečnim , godišnjim anuitetima, jednokratno ili iregularan način otplate
Grejs period Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta u toku otplate.
Instrumenti obezbeđenja
 • Lične menice nosioca kredita / svih članova društva sa učešćem u vlasništvu preko 25%  i više
 • Zaloga na buduća potraživanja, na bazi Ugovora o proizvodnji i otkupu ratarsko/industrijske kulture između proizvođača i preradjivača/organizatora proizvodnje

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima

 

KREDIT ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDI U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi

KORISNIK KREDITA:

 • Privredno društvo (mikro, malo ili srednje), preduzetnik ili zemljoradnička zadruga sa registrovanim sedištem na teritoriji AP Vojvodina, a koje ispunjava uslove konkursa za odobrenje garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine;
 • Poslovni projekat realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
 • Bez dospelih, a ne izmirenih obaveza prema Banci ili Garancijskom fondu AP Vojvodine;
 • Imaju otvoren paket račun u AIK Banci ad Beograd;
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena

Kupovina semenske robe, đubriva, zaštitnih hemijskih sredstava, goriva, stočne hrane i ostalog repromaterijala u poljoprivredi.

Iznos kredita
 • Od EUR 3.000 do 100.000 ili
 • Od RSD 300.000 do 12.000.000

Kredit se odobrava do iznosa garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine

Učešće/depozit Opciono
Valuta
 • RSD indeksiran u EUR; ili
 • RSD
Isplata kredita
 • U dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate za kredite sa valutnom klauzulom

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa profakture ili uz unete kontra naloge sa računa privrednog društva, preduzetničke radnje ili zemljoradničke zadruge uz obaveznu kontrolu namene. Kod revolving opcije moguće puštanje po tranšama uz kontrolu namene.

Rok otplate

Do 36 meseci

Način otplate kredita
 • Otplata kredita za valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima / ratama ili revolving opcija otplate kredita.

Revolving opcija kredita podrazumeva obavezan godišnji monitoring kredita uz ugovorenu otplatu 70% iznosa kredita pre monitoringa.

Grejs period Do 9 meseci u skladu sa proizvodnim ciklusom komitenta
Instrumenti obezbeđenja

Banka, Garancijski fonda AP Vojvodina i klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza. Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima banke.

 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodina koja pokriva 100% potraživanja AIK Banke.

 

Online Chat